simplex logo

Handelsbetingelser

Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler om Simplex Design, CVR-nummer 32308082 vedrørende salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til erhvervskunder.

Aftalegrundlag

Betingelserne udgør sammen med virksomhedens tilbud og ordrebekræftelser det samlede aftalegrundlag om virksomhedens salg og levering af produkter og tilknyttede ydelser til kunden. Ændringer af og tillæg til Aftalegrundlaget er kun gældende, hvis parterne har aftalt dem skriftligt. Hver af parterne skal straks give medkontrahenten underretning, hvis parten ændrer status som juridisk person, tages under konkurs- eller rekonstruktionsbehandling eller frivillig likvidation.

Ansvarsbegrænsning

Simplex Design er ved en sådan ophævelse uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning af hjemmesiden eller anden lignede følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om Simplex Design har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om Simplex Design kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende. 

Simplex Design er i øvrigt ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om Simplex Design er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af Simplex Design’s funktioner.

Et erstatningskrav over for sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for det solgte. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. Sælger skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette køber, såfremt der indtræffer force majeure og andre forhold, som sælger ikke er herre over. For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i dansk ret. 

Garanti 

Alle webdesigns og programmeringer skal udføres i overensstemmelse med god programmeringsskik. Simplex Design kan dog aldrig drages til ansvar for kundens eventuelle direkte eller indirekte tab, som følge af det leverede. Samtlige leverede opgaver er med tidsubegrænset brugsret, men må dog ikke uden Simplex Design’s accept kopieres til tredje part. 

Levering og forsinkelse 

Levering sker fra sælgers adresse, uanset om sælger ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med køber bringer det solgte til køber. Levering til køber sker for købers regning og risiko. Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering. 

Virksomheden leverer alle solgte produkter og tilknyttede ydelser til den tid, der fremgår af virksomhedens ordrebekræftelse. Virksomheden har ret til at levere før den aftalte leveringstid, medmindre parterne har aftalt andet. Hvis virksomheden forventer en forsinkelse i leveringen af produkter eller tilknyttede ydelser, informerer virksomheden kunden om det og oplyser samtidig årsagen til forsinkelsen og ny forventet leveringstid. 

Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal den straks meddeles skriftligt til Virksomheden. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til virksomheden, kan den ikke senere gøres gældende.

Pris og betaling

Prisen for produkter og tilknyttede ydelser følger virksomhedens gældende prisliste på det tidspunkt, hvor virksomheden bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt. Alle priser er eksklusive moms.

Kunden skal betale alle fakturaer for produkter, reservedele eller tilknyttede ydelser senest 8 dage netto fra faktureringsdato. Ved for sen betaling påregnes rente med 2% pr. md. dog minimum kr. 100,- 

Hvis kunden undlader at betale en forfalden faktura for produkter eller tilknyttede ydelser senest 14 dage efter at have modtaget skriftligt påkrav om betaling fra virksomheden, har virksomheden ud over rente efter ret til at: ophæve salget af de produkter og/eller tilknyttede ydelser, som forsinkelsen vedrører,  ophæve salget af produkter og/eller tilknyttede ydelser, som endnu ikke er leveret til kunden, eller kræve forudbetaling herfor, og/eller gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende.

Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede varer, indtil betaling har fundet sted med tillæg af påløbne renter og omkostninger.

Fortrolighed

Kunden må ikke viderebringe eller bruge eller sætte andre i stand til at bruge virksomhedens erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.

Kunden må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over virksomhedens fortrolige oplysninger. Kunden skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til andres kundskab.

Gældende ret og værneting

Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel, skal afgøres ved en dansk domstol.